Algemene Voorwaarden - YourCongress

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - De prijs

Artikel   8 - Nakoming

Artikel   9 - Levering en uitvoering

Artikel 10 - Betaling

Artikel 11 – Klachtenregeling

Artikel 12 - Privacy

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbod: deelname aan een evenement
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: YourCongress
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

G. van Tricht - YourCongress

Klein Dijkland 18

1383 EK Weesp

Telefoonnummer: 0630269755

E-mailadres: YourCongress@outlook.com

KvK-nummer: 62650378

Btw-identificatienummer: NL174535934B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van YourCongress en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen YourCongress en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Deze is ook beschikbaar op de website van de aangeboden dienst.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Het aanbod is geldig voor deelname aan een evenement op een op het deelnamebewijs aangegeven datum, tijd en plaats.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden YourCongress niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt YourCongress onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door YourCongress is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft YourCongress passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal YourCongress daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. YourCongress kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien YourCongress op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. YourCongress zal bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  4. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst;
  5. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. De consument kan de dienstenovereenkomst gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Annulering van het evenement is tot 4 weken voorafgaand aan het evenement mogelijk. Annulering dient per mail gericht te worden aan YourCongress@outlook.com;
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag van het sluiten van de overeenkomst;
 3. Na sluiting van de periode van het herroepingsrecht kan het toegangsbewijs van het evenement worden overgedragen op een andere naam;
 4. YourCongress zal voor terugbetaling gebruik maken van de voordeligste mogelijkheid via een overschrijving van de bank. Bij terugbetaling zal YourCongress administratiekosten in rekening brengen;
 5. Herroepingsrecht geldt niet als er bij de start of tijdens het evenement aan de balie betaald wordt.

 

Artikel 7 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven;
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw of vrijgesteld van btw (CRKBO).

 

Artikel 8 - Nakoming overeenkomst

 1. YourCongress staat er voor in dat de dienst voldoet aan de overeenkomst. Bij het afgelasten van het evenement door de organisator is YourCongress niet aansprakelijk voor geleden schade.

 

Artikel 9 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 

Artikel 10 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door YourCongress is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 11 Klachtenregeling

 1. YourCongress conformeert zich aan de (CRKBO)klachten regeling van de organisator van het evenement.
 2. YourCongress is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van het programma wat aangeboden wordt door de organisator van het evenement. Op basis hiervan kan derhalve geen klacht in behandeling worden genomen door YourCongress en dient de consument zich te richten tot de organisator.

 

Artikel 12 – Privacy

 

 • YourCongress bewaart alle op de website ingevulde gegevens van deelnemers aan een event gedurende een jaar.
 • YourCongress deelt persoonsgegevens nooit met derden
 • Emailadressen worden langer bewaard om deelnemers te attenderen op nieuwe edities van het evenement waarvoor initieel is ingeschreven door middel van mailingen.
 • Voor deze mailingen kunnen deelnemers zich afmelden via YourCongress@outlook.com, hiervoor zit in iedere mailing een link.

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 1. Aan: [ naam ondernemer]

    [ geografisch adres ondernemer]

    [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

    [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

   

 1. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

    de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

    herroept/herroepen*

     

 1. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  
 2. [Naam consumenten(en)]
 3. [Adres consument(en)]
 4. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

fotograaf
logo verpleeg&co
logo hermans&de paepe
logo nutricia
foto 8
foto 7
foto 6
foto 5
foto 4
foto 3
foto 2
foto 1
Logo F&P
Logo intersurgical